Na Światowy Dzień Jerozolimy

palestyna.jpg
Z ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie otrzymaliśmy „Oświadczenie z okazji Światowego Dnia al-Quds”, w którym odniesiono się do wciąż nie rozwiązanej kwestii palestyńskiej, w tym kwestii statusu Jerozolimy. Poniżej pełna treść oświadczenia:

W imię Boga Miłosiernego i Litościwego,
W tym roku na dzień 22 maja przypada Światowy Dzień al-Quds (Jerozolimy). Dzień, który świętują dla wsparcia uciemiężonej ludności Palestyny wszyscy ludzie miłujący wolność i z poczuciem sprawiedliwości na świecie. Dla wsparcia tych, którzy od siedemdziesięciu lat walczą o odzyskanie ojczyzny swych przodków i zniesienie jej okupacji.

W roku 1948 i latach następnych, kiedy wszyscy ludzie na świecie borykali się z nieszczęściami przyniesionymi przez niszczycielską zawieruchę wojny światowej, a awersja do agresji, zaborczości i ekspansjonizmu wynikających z idei rasistowskich i dyskryminacyjnych powszechnie sięgała apogeum, w zakątku globu zwanym Palestyną garstka – przybrawszy inną maskę – szła nadal tamtą utartą ścieżką rasizmu i represji.

Ścieżką, która odebrała na ponad siedem dekad pokój i stabilizację prawowitym mieszkańcom ziemi palestyńskiej. Przez tysiące lat wyznawcy różnych religii, w tym muzułmanie, chrześcijanie i żydzi żyli na tej świętej ziemi w zgodzie i pokoju, kierując się zasadą wzajemnego poszanowania. Ale wraz z powstaniem reżimu syjonistycznego już od lat wszelki pokój i spokój opuścił ten skrawek terytorium i nastała wywołana przezeń niemająca końca wrogość. Reżim ten, zasłaniając się kłamliwie naukami religii objawionej Żydom i wbrew jej prawdziwym wyznawcom, od wielu dekad stosuje gwałt i represje wymierzone w prawowitych właścicieli Palestyny.

Eksterminacja bezbronnych dzieci, kobiet i mężczyzn, skazywanie na tułaczkę milionów osób, budowanie osiedli na terytoriach okupowanych, intensywna blokada humanitarna i gospodarcza, dręczenie i torturowanie jeńców i więźniów, przymusowe wysiedlanie i przemieszczanie – wszystko to znajduje się w katalogu systematycznie stosowanych praktyk. Reżim ten nie tylko stale podejmuje te działania w kraju, lecz poprzez lekceważenie i ignorowanie dziesiątek rezolucji Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ dowiódł też braku przywiązania do międzynarodowych standardów i przepisów prawa.

Na nieszczęście, nie tylko te praktyki nie spotkały się ze stanowczym sprzeciwem i przeciwdziałaniem niektórych mocarstw pretendujących do roli rzeczników demokracji i praw człowieka, lecz mocarstwa owe, ingnorując prawa uciemiężonego narodu palestyńskiego oraz udzielając krzywdzącego poparcia reżimowi, tylko dodały mu odwagi w dalszym podejmowaniu niehumanitarnych działań i stosowaniu gwałtów w kraju i poza granicami Palestyny. Kolejne kroki Stanów Zjednoczonych, jak choćby oficjalne uznanie Jerozolimy za stolicę reżimu syjonistycznego i przeniesienie tam swej ambasady, zamknięcie biur OWP w Waszyngtonie, wstrzymanie pomocy finansowej dla UNRWA i usunięcie agendy uchodźców palestyńskich oraz uznanie okupowanego obszaru Wzgórz Golan za terytorium państwowe tego reżimu są tego dowodem.

Również końcowy spektakl prezydenta Trumpa – prezentacja planu pokojowego określanego mianem "dealu stulecia", który od samego momentu jego ogłoszenia spotkał sę z licznymi protestami i krytyką – spalił na panewce. A to dlatego, że plan ten był sprzeczny z fundamentalmymi zasadami przepisów prawa międzynarodowego i rezolucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, między innymi z rezolucjami 242 z 1967 roku, 337 z 1973 roku, 2332 z 2016 roku oraz z Porozumieniem w Oslo z 1994 roku. Izrael, korzystając z zielonego światła ze strony Stanów Zjednoczonych, pod pretekstem jednostronnej implementacji tego projektu z całą stanowczością forsuje zamiar inkorporacji części terytorium Zachodniego Brzegu i rzeki Jordan, aby rozszerzyć obszar swej suwerennej władzy także na to terytorium. Islamska Republika Iranu wraz z innymi cywilizowanymi i miłującymi wolność państwami i narodami świata zawsze wyrażała swe szczere i humanitarne poparcie dla udręczonego narodu palestyńskiego w obliczu reżimu okupującego świętą Jerozolimę (al-Quds) i stale starała się znaleźć rozwiązanie tego problemu.

W tym celu przedstawiła Organizacji Narodów Zjednoczonych plan "przeprowadzenia narodowego plebiscytu w Palestynie" dla demokratycznego i sprawiedliwego rozwiązania tej kwestii, co zostało oficjalnie ujęte w rejestrze kancelarii tej organizacji. Zdaniem Islamskiej Republiki Iranu jedynym sposobem rozwiązania problemu Palestyny jest powrót uchodźców palestyńskich do ojczyzny i przeprowadzenie plebiscytu z udziałem wszystkich prawowitych mieszkańców tej ziemi – muzułmanów, żydów i chrześcijan – w celu określenia pożądanego przez nich ustroju politycznego.

Ambasada Islamskiej Republiki Iranu Warszawa, 22 maja 2020 r.

Dzial: