PSL: upamiętnić ofiary zbrodni UPA!

wolyn.JPG
Projekt ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz o zmianie niektórych innych ustaw - złożony przez Klub Parlamentarny PSL do laski marszałkowskiej

W latach 1939-1946 nacjonaliści ukraińscy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz innych ukraińskich formacji nacjonalistycznych działający na ziemiach Kresów Wschodnich II RP (województwa wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, poleskie) oraz obecnych województw lubelskiego i podkarpackiego dokonali na ludności polskiej zbrodni ludobójstwa, mordując ponad 100 tysięcy Polaków, głównie mieszkańców wsi, niszcząc ich mienie i doprowadzając do uchodźstwa z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej setek tysięcy Polaków. Apogeum tej zbrodni przypada na lipiec 1943 r., a symboliczną datą hekatomby Polaków z rąk ukraińskich nacjonalistów jest dzień 11 lipca, kiedy to w 1943 r. Polacy byli mordowani w około 100 miejscowościach. Męczeńska śmierć za przynależność do narodu polskiego zasługuje na pamięć w formie dnia wyróżnianego corocznie przez państwo polskie, w którym będzie oddawany hołd ofiarom.

Art. 1
Dzień 11 lipca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci o Polakach - Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Art. 2
Narodowy Dzień Pamięci o Polakach - Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej jest świętem państwowym.

Art. 3
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:
– zbrodni nazistowskich,
– zbrodni komunistycznych,
- zbrodni ukraińskich nacjonalistów,
– innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne,

2) Po art. 2 wprowadza się art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków OUN-UPA, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz innych ukraińskich formacji nacjonalistycznych, w tym jednostek w służbie niemieckiej w latach 1939-1946, polegające na eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej i na terenie obecnych województw lubelskiego i podkarpackiego.

Art. 4
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wprowadza się następujące zmiany:
W art. 256 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, nazistowskiej, komunistycznej, zbrodniczych formacji ukraińskich (Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii i innych obciążonych zbrodniami na narodzie polskim) lub innej totalitarnej symboliki.

Art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dzial: